Condicions d'ús

1.- OBJECTE

Les presents condicions generals d'ús (d'ara endavant CGU), regulen l'accés i l'ús del lloc web sota el domini lliuresdeviolencia.com (d'ara endavant Website), titularitat de “MANCOMUNITAT DE SERVEIS SOCIALS DE LA MARINA ALTA“ (d'ara endavant MASSMA), posat a disposició dels usuaris (d'ara endavant Usuari/s)

Davant qualsevol dubte o consulta relacionada amb la utilització i accés al Website o de les presents CGU, podeu contactar amb nosaltres a través de les dades de contacte publicades al Avís Legal

2.- CONFORMITAT AMB LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS D'ÚS

La utilització del lloc web suposa l'acceptació plena per eUl suari de les CGU vigents en cada moment en què l'Usuari hi accedeixi. Per això aquest si no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes haurà d'abstenir-se d'usar aquest lloc web.

En conseqüència, l'Usuari ha de llegir amb atenció les CGU cada vegada que es proposi utilitzar el lloc web.

En tot cas, MASSMA es reserva el dret de modificar, sense avís previ i en qualsevol moment CGU. Així mateix, MASSMA es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar el lloc web en qualsevol moment.

Per “utilització del lloc web”, s'entén tot Usuari que accedeixi i navegui pel lloc web independentment que empleneu els formularis de registre.


3.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL WEBSITE I ELS SEUS CONTINGUTS

L'accés al Website i/o als Continguts inclosos en aquest no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat del Website i/o dels Continguts inclosos en aquest per a fins particulars o específics dels Usuaris.

MASSMA podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l'ús i/o accés al lloc web i/o als continguts, les quals hauran de ser observades pels usuaris en tot cas.

3.1- Accés i Ús del lloc web

llevat que es disposi una altra cosa, l'ús del lloc web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que tingui contractada l'usuari.

El Usuari reconeix ser major de divuit anys, així mateix és conscient i accepta voluntària i expressament que l'ús del lloc web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

El Usuari s'obliga al compliment de les CGU, així com a complir les especials advertències o instruccions contingudes al Website ia obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la seva màxima en atenció tenint en compte la naturalesa i contraprestació del servei de què gaudeix. A aquest efecte, s'abstindrà d'utilitzar el lloc web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del mateix, els béns o drets de MASSMA, els seus proveïdors, els seus distribuïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida pel Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga en la utilització del Website:

  1. A no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d'apologia al terrorisme, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la forma, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
  2. A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de MASSMA, de qualsevol Usuari, dels Proveïdors o Distribuïdors de MASSMA o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir-ne el funcionament normal.
  3. A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website qualsevol contingut que infringeixi les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

3.2- Accés i Ús dels Continguts

Els continguts del lloc web són posats a disposició del Usuari amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

MASSMA procura que els Continguts siguin de la màxima qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts.

4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Mitjançant aquestes CGU no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Website ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels drets corresponents.

El Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir, o intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o indicat a aquest efecte o dels que s'utilitzin habitualment a Internet (sempre que aquests darrers no comportin risc de dany o inutilització del Website). L'Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web, de titularitat de MASSMA o de tercers.

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

5.1.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat pel Funcionament del Website.

MASSMA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Website i dels serveis o Continguts oferts en aquest, ni que el contingut existent al seu Website es trobe actualitzat, quedant exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per aquestes circumstàncies.

MASSMA durà a terme, sempre que no hi concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució i tan aviat tingui notícies dels errors, desconnexions i/o manca d'actualització dels continguts, totes aquelles tasques tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i/o actualitzar els continguts esmentats.

Així mateix, MASSMA no garanteix ni la fiabilitat tècnica del seu lloc web, ni l'accés a les diferents pàgines, i queda de la mateixa manera exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per aquesta causa.

A més, MASSMA no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització per part de Usuari d'un navegador d'una versió no actualitzada o insegura al navegador o de els danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament del mateix.

A fi de disminuir el risc d'introducció de virus al Website, utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix al Website. No obstant això, MASSMA no garanteix l'absència de virus, ni d'altres elements al Website introduïts per tercers aliens a MASSMA que puguin produir alteracions als sistemes físics o lògics dels usuaris o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats als seus sistemes. En conseqüència, MASSMA no serà en cap cas responsable de qualsevol dany i perjudici de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris .

MASSMA adopta diverses mesures de protecció per protegir el lloc web, les dades recollides i els continguts contra atacs informàtics de tercers. Tot i això, MASSMA no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d'ús o navegació del lloc web que fa Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s'efectua. En conseqüència, MASSMA no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del dit accés no autoritzat.

MASSMA no es farà responsable en cap cas de l'ús que els usuaris i/o tercers poguessin fer del Website o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que se'n poguessin derivar.

5.2.- Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pels Continguts.

MASSMA no edita els Continguts de tercers publicats al Website i, en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d'aquests Continguts, així com tampoc dels Continguts titularitat de MASSMA. MASSMA no serà en cap cas responsable de qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se de:

  1. La manca de licitud, veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts originats per tercers i seus propis.
  2. La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels Continguts.
  3. Decisions o accions preses o evitades per part de l'usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

6.- HIPERENLLAÇOS

Aquelles persones que es proposin establir hiperenllaços entre la seva pàgina web i el lloc web hauran d'observar i complir les condicions següents:

  1. No caldrà autorització prèvia quan l'Hiperenllaç permeti únicament l'accés a la pàgina d'inici del Website, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d'Hiperenllaç requerirà l'autorització expressa i inequívoca per escrit per part de MASSMA.
  2. La pàgina web on s'estableixi l'Hiperenllaç només podrà contenir allò estrictament necessari per identificar la destinació de l'Hiperenllaç.
  3. La pàgina web on s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.
  4. MASSMA es reserva el dret a bloquejar els Hiperenllaços dirigits al Website que no comptin amb autorització expressa amb caràcter previ fins i tot complint amb allò preceptuat en aquest punt de les Condicions Generals.

7.- ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT

MASSMA es reserva el dret a exercir totes les accions que estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l'incompliment de qualsevol de les disposicions d'aquestes Condicions Generals del lloc web per part d'un usuari.

8.- NUL·LITAT PARCIAL.

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts.

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents CGU es regiran pel que disposa la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest Website contingudes en aquest document de CGU del Website, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, llevat que per imperatiu legal es determini el contrari , als Jutjats de Dénia.

10.- NOTIFICACIONS

A l'efecte de practicar les oportunes notificacions, MASSMA designa com a domicili de contacte l'especificat a l'Avís Legal.

El correu electrònic facilitat pel Usuari durant el procés de registre al lloc web, serà l'utilitzat per MASSMA a l'efecte de practicar notificacions a l'Usuari.

El Usuari està obligat a mantenir degudament actualitzades les dades que a efectes de notificacions es referencien a la present clàusula.

Totes les notificacions que faci MASSMA a l'Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s'han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. MASSMA no es responsabilitza de qualsevol perjudici que es pugui produir per la vulneració de l'Usuari de la seva obligació de manteniment actualitzat de les dades de contacte.